سفارش آنلاین

دوست عزیز

سلام

از آنجا که رفاه حال شما برای راگاترجمه از اهمیت بسیاری برخوردار است، راگاترجمه سامانه سفارش آنلاین را طراحی نموده تا بتوانید بدون مراجعه به دفتر ترجمه سفارش خود را ارسال و ثبت نمایید. بدیهی است که دریافت ترجمه منوط به رویت اصل سند توسط مترجم رسمی است.

فرم سفارش آنلاین

 

صحت سنجی

طراحی و اجرا توسط تیم استراتژیسم